Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft den 1. juli 2022, og har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Denne redegjørelsen omfatter Aller Medias aktsomhetsvurdering i henhold til åpenhetsloven for perioden 30. september 2021 til 30. september 2022, og videre for perioden frem mot 30. juni 2023.

Redegjørelsen gjelder for Aller Media AS, og norske datterselskaper. Flere av Aller Medias datterselskaper er under rapporteringskravene etter åpenhetsloven, men er likevel inkludert i aktsomhetsvurderingen for å gi en fullstendig oversikt over konsernets aktiviteter. Se vedlegg 1 for oversikt over hvilke selskaper i konsernet som er inkludert.

Organisering og retningslinjer
Aller Media er et av Norges største mediekonsern, med virksomheter innenfor media, kommunikasjon og forbrukertjenester. Virksomheten drives primært i Norge, og eies av det danske Aller A/S konsernet.

Konsernets arbeid med åpenhetsloven, for å sikre grunnleggende og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden, ledes fra sentralt hold i konsernet, og inkluderer alle forretningsområder og datterselskap.

Prinsipper og retningslinjer som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er nedfelt i Aller konsernets Code of Conduct, og etterleves gjennom aktiv bruk av denne. Det er også etablert en «Whistle blower» kanal, der varslere ivaretas anonymt.

Pressen spiller en viktig rolle med tanke på ytringsfrihet og bidrag til demokrati, jf. også Grunnloven §100 om ytringsfrihet, og Medieansvarloven som legger til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale gjennom redaksjonell uavhengighet og klare ansvarsforhold for innhold i redaktørstyrte medier. Den journalistiske virksomheten følger «Redaktørplakaten» og «Vær-varsom plakaten», samt at enkelte redaksjoner har etablert egne etiske husregler, for å sikre at virksomheten utføres etterrettelig og presseetisk forsvarlig.

Identifiserte risikoområder
Aller Media har som en del av arbeidet med aktsomhetsvurderingen gjennomført en risikovurdering, der følgende områder er vurdert som mest vesentlige med hensyn til risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold;

Egen virksomhet:
• Pressen spiller en viktig rolle med tanke på ytringsfrihet og bidrag til demokrati, jf. Grunnlovens §100 om ytringsfrihet. Det foreligger en bransjerisiko knyttet til beskyttelse av kilder, integritet og etikk i journalistisk virksomhet, og misbruk av Aller Medias nettaviser som plattform for hatefulle ytringer og feilinformasjon rettet mot allmenheten.

• På Aller Media sine nettsteder benyttes innsamlede opplysninger om brukerne, blant annet til utvelgelse og visning av relevante annonser og innhold. Økosystemet for digital annonsering er komplekst, med mange ulike aktører, og innebærer en bransjerisiko for at opplysninger kan bli delt eller brukt, av tredjeparter i økosystemet.


Leverandørkjeden:
• I verdikjeden for trykk og distribusjon er det identifisert risiko på bransjenivå, som knytter seg til lønn og arbeidsforhold for selvstendige næringsdrivende som betjener distribusjonsnettverk, samt produksjonskjeden for innsatsfaktorer til trykk.

• Det er en risiko knyttet lønn og anstendige arbeidsforhold vedrørende IT leverandører, inkludert skybaserte leverandører og tjenester som er outsourcet til andre virksomheter.

• I henhold til bransjepraksis, kjøper Aller Media innholdstjenester fra flere frilansere, som primært er selvstendige næringsdrivende, i tillegg til innhold produsert av egne ansatte journalister og andre innholdsprodusenter.

Tiltak for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser
Innenfor risikoområdene som er identifisert, er det etablert og i ferd med å etableres rutiner og retningslinjer, med formål om å forebygge og begrense risiko med hensyn på negative konsekvenser.

I den journalistiske virksomheten, arbeides det aktivt med opplæring, oppfølging og rutiner for å sikre at virksomheten drives presseetisk forsvarlig. Pressens Faglige Utvalg er et bransjeorgan, som følger opp at mediene opererer i henhold til «Vær-varsom plakaten», Aller Medias publikasjoner har relativt svært få fellelser i PFU de siste årene. Aller Media bidrar også økonomisk til den ideelle og uavhengige organisasjon Faktisk.no, som arbeider for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.

Vedrørende digital annonsering og brukerens opplysninger, forholder Aller Media seg til retningslinjer for bruk av brukerens opplysninger utarbeidet på bransjenivå av Mediebedriftenes Landsforening, som blant annet inkluderer forbud mot at tredjeparter kan bruke opplysninger om våre brukere for å berike egne profiler til bruk for blant annet egne markedsføringsformål. Det stilles også ytterligere krav til de tredjeparter virksomheten samarbeider med i denne sammenheng, og Aller Media gjennomfører regelmessige revisjoner for å sikre at tredjepartene oppfyller de krav som stilles, og samarbeid avvikles der tredjepartene ikke oppfyller kravene. Som følge av dette samarbeider Aller Media kun med et begrenset utvalg tredjeparter innenfor dette området. Videre arbeides det med å gi brukerne god informasjon, og anledning til å ta personvernavalg innenfor dette området. Konsernet har arbeidet målrettet med GDPR og informasjonssikkerhet, for å sikre at virksomheten følger gjeldende lovgivning, og for å ivareta de registrertes rettigheter og friheter.


Vedrørende trykk og distribusjon, eier ikke Aller Media egen virksomhet knyttet til trykk og distribusjon, men kjøper tjenester eksternt. Tjenester kjøpes fra et fåtall store norske og nordiske virksomheter, og risikoen anses følgelig begrenset.

Konsernet har i løpet av perioden redegjørelsen omfatter, stoppet tjenesteleveranser tilhørende en IT-outsourcing avtale der levering av tjenesten ble utført fra Ukraina, samme dag som Russland invaderte landet, da krigen blant annet medførte en økt risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Hva gjelder innkjøp av tjenester fra frilansere, er Aller Media omfattet av avtale mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening, som blant annet angir veiledende frilanssatser, for å sikre en fair og rimelig betaling for utført arbeid, tilsvarende som om egne ansatte utførte arbeidet.

Konsernet har arbeidet og arbeider målrettet med ytterligere tiltak, med formål om å forbedre konsernets retningslinjer og rutiner vedrørende egen virksomhet og leverandøroppfølging i alle forretningsområder. Hensikten er å ytterligere forbedre konsernets arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden.

Konklusjon
Det er på bakgrunn av arbeidet med aktsomhetsvurderingen ikke avdekket faktiske negative konsekvenser i egen virksomhet eller i leverandørkjeden.

Henvendelser om Aller Medias arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til

Øyvind Bondevik Ødegård
Konserndirektør Økonomi
[email protected]Vedlegg 1: Oversikt over selskaper
Aller Media AS
Dagbladet AS
Dagbladet Pluss AS
Aller X AS
Adblogg AS
HS Media AS
Roede AS
Ahead Group Norway AS
Oculos AS
Hyper Kommunikasjon AS
Elg AS
Clay AS
Pop Film AS
Nova Vista AS
Varejo AS
Wergeland Apenes AS