Der det skjer!

Aller Media AS er der det skjer! Vi har en digital posisjon i verdensklasse som publisist med en bred portefølje av kjente merkevarer, i bredde og nisje.

Størstedelen av virksomheten vår ligger i media. Med sterke merkevarer som Dagbladet, Se og Hør, kk og SOL, som hele tiden utfordrer det etablerte – oppdaterer, underholder og opplyser vi på helt nye måter. I tillegg er Ahead Group Norway, en av Norges ledende byrågrupperinger, en del av porteføljen til Aller Media.

Selv om vi er et stort konsern, med over 600 medarbeidere, er vi ikke som alle andre. Vi evner å snu oss fort, følge med og være foran. Aller Media er der det skjer - sammen skaper vi nye muligheter for våre ansatte, for annonsører og for hele Norge.

Selskapet eies av Aller Holding A/S og har søsterselskaper i Sverige, Danmark og Finland.