Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft den 1. juli 2022 og har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Denne redegjørelsen omfatter Aller Medias aktsomhetsvurdering i henhold til åpenhetsloven for perioden fra 1. juli 2023 og frem mot 30. juni 2024.

Redegjørelsen gjelder for Aller Media AS og norske datterselskaper. Flere av Aller Medias datterselskaper er under rapporteringskravene etter åpenhetsloven, men er likevel inkludert i aktsomhetsvurderingen for å gi en fullstendig oversikt over konsernets aktiviteter. Se vedlegg 1 for oversikt over hvilke selskaper i konsernet som er inkludert.


Organisering og retningslinjer
Aller Media er et av Norges største mediekonsern, med virksomheter innenfor media og forbrukertjenester. Virksomheten drives primært i Norge og eies av det danske Aller A/S konsernet.

Konsernets arbeid med åpenhetsloven, for å sikre grunnleggende og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden, ledes fra sentralt hold i konsernet og inkluderer alle forretningsområder og datterselskap. Det er opprettet en arbeidsgruppe med deltagere fra alle deler av virksomheten som løpende møtes og gjennomfører tiltak knyttet til åpenhetsloven. Arbeidsgruppen ledes av konsernets CFO og rapporterer løpende til konsernledelsen.

Prinsipper og retningslinjer som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er nedfelt i Aller konsernets Code of Conduct, og etterleves gjennom aktiv bruk av denne. Konsernet har HMS-rutiner og gjennomfører medarbeiderundersøkelser halvårlig. Det er også etablert en «Whistle blower»-kanal der varslere ivaretas anonymt.

Pressen spiller en viktig rolle med tanke på ytringsfrihet og bidrag til demokrati, jf. også Grunnloven §100 om ytringsfrihet, og Medieansvarloven som legger til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale gjennom redaksjonell uavhengighet og klare ansvarsforhold for innhold i redaktørstyrte medier. Den journalistiske virksomheten følger «Redaktørplakaten» og «Vær-varsom plakaten», samt at enkelte redaksjoner har etablert egne etiske husregler, for å sikre at virksomheten utføres etterrettelig og presseetisk forsvarlig.

Identifiserte risikoområder
Aller Media har som en del av arbeidet med aktsomhetsvurderingen gjennomført en risikovurdering, der følgende områder er vurdert som mest vesentlige med hensyn til risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Egen virksomhet:
• Pressen spiller en viktig rolle med tanke på ytringsfrihet og bidrag til demokrati, jf. Grunnlovens §100 om ytringsfrihet. Det foreligger en bransjerisiko knyttet til beskyttelse av kilder, integritet og etikk i journalistisk virksomhet, og misbruk av Aller Medias nettaviser som plattform for hatefulle ytringer og feilinformasjon rettet mot allmenheten.

• Mange av Aller Medias ansatte er journalister. Det foreligger en potensiell risiko for journalisters sikkerhet forbundet med deres arbeid, generelt og spesifikt i forbindelse med reportasjereiser til områder med krig og andre utsatte områder.

• På Aller Media sine nettsteder benyttes innsamlede opplysninger om brukerne, blant annet til utvelgelse og visning av relevante annonser og innhold. Økosystemet for digital annonsering er komplekst, med mange ulike aktører, og innebærer en bransjerisiko for at opplysninger kan bli delt eller brukt av tredjeparter i økosystemet på en ulovlig måte.

Leverandørkjeden:
• I verdikjeden for trykk og distribusjon er det identifisert risiko på bransjenivå som knytter seg til lønn og arbeidsforhold for selvstendige næringsdrivende som betjener distribusjonsnettverk, samt produksjonskjeden for innsatsfaktorer til trykk.

• I henhold til bransjepraksis, kjøper Aller Media innholdstjenester fra flere frilansere som primært er selvstendige næringsdrivende, i tillegg til innhold produsert av egne ansatte journalister og andre innholdsprodusenter. For frilansere, som er selvstendig næringsdrivende, er det en iboende risiko i tilknytning til arbeidsforhold og lønn for arbeide.

Tiltak for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser
Innenfor risikoområdene som er identifisert, er det etablert og i ferd med å etableres rutiner og retningslinjer, med formål om å forebygge og begrense risiko med hensyn på negative konsekvenser.

I den journalistiske virksomheten, arbeides det aktivt med opplæring, oppfølging og rutiner for å sikre at virksomheten drives presseetisk forsvarlig. Pressens Faglige Utvalg er et bransjeorgan, som følger opp at mediene opererer i henhold til «Vær-varsom plakaten», Aller Medias publikasjoner har relativt svært få fellelser i PFU de siste årene. Aller Media bidrar også økonomisk til den ideelle og uavhengige organisasjon Faktisk.no, som arbeider for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. Når det gjelder journalisters sikkerhet har redaksjonene klare rutiner for opplæring, oppfølging og fysisk sikkerhet ved opphold i risikosoner. Med hensyn på sikkerhet på kontoret, er det etablert rutiner og fysiske adgangsbarrierer og sikkerhetstiltak, for å sikre at ikke uvedkommende kan påvirke journalisters sikkerhet.

Vedrørende digital annonsering og brukerens opplysninger forholder Aller Media seg til retningslinjer for bruk av brukerens opplysninger utarbeidet på bransjenivå av Mediebedriftenes Landsforening, som blant annet inkluderer forbud mot at tredjeparter kan bruke opplysninger om våre brukere for å berike egne profiler til bruk for blant annet egne markedsføringsformål. Det stilles også ytterligere krav til de tredjeparter virksomheten samarbeider med i denne sammenheng, og Aller Media gjennomfører regelmessige revisjoner for å sikre at tredjepartene oppfyller de krav som stilles. Som følge av dette samarbeider Aller Media kun med et begrenset utvalg tredjeparter innenfor dette området. Videre arbeides det med å gi brukerne god informasjon, og anledning til å ta personvernavalg innenfor dette området. Konsernet har arbeidet målrettet med GDPR og informasjonssikkerhet, for å sikre at virksomheten følger gjeldende lovgivning, og for å ivareta personvern, herunder de registrertes rettigheter og friheter på en god måte. Alle virksomheter følger Aller konsernets data etikk policy.

Vedrørende trykk og distribusjon eier ikke Aller Media egen virksomhet knyttet til trykk og distribusjon, men kjøper tjenester eksternt. Tjenester kjøpes fra et fåtall store norske og nordiske virksomheter og risikoen anses følgelig begrenset.

Hva gjelder innkjøp av tjenester fra frilansere er Aller Media omfattet av avtale mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening, som blant annet angir veiledende frilanssatser, for å sikre en fair og rimelig betaling for utført arbeid, tilsvarende som om egne ansatte utførte arbeidet.

Konsernet har arbeidet og arbeider målrettet med ytterligere tiltak, med formål om å forbedre konsernets retningslinjer og rutiner vedrørende egen virksomhet og leverandøroppfølging i alle forretningsområder, inkludert tiltak knyttet til etablering av etiske prinsipper for risikoutsatte leverandører, samt forbedring av innkjøpsrutiner. Hensikten er å ytterligere forbedre konsernets arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden.

Konklusjon
Det er på bakgrunn av arbeidet med aktsomhetsvurderingen ikke avdekket faktiske negative konsekvenser i egen virksomhet eller i leverandørkjeden.

Henvendelser om Aller Medias arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til å[email protected]

Vedlegg 1: Oversikt over selskaper
Aller Media AS
Dagbladet AS
Aller X AS
HS Media AS
Roede AS